İsrail bunu hep yapıyor! . ve yine Türkiye bir seçimin arefesinde ve yine bilindik İsrail-abd karşıtı söylemler üzerinden -ama sadece söylem- oluşturulacak kamuoyu ve seçimlere etkisi.. Sadece söylem diyoruz; çünkü bizim ‘Müslümanlar’ın Kudüs’ü abd’den önce başkent olarak tanıdığı gerçeğinden kaç kişinin haberi var. 15-052018 tarihli ”odatv” haberinden kısa bir alıntı yapalım..

”Mavi Marmara saldırı sonrasında İsrail’le ilişkilerin düzeltilmesi için imzalanan anlaşmada tartışma yaratacak ifadelerin yer aldığı ortaya çıkmıştı. Anlaşma metninde, Türkiye’nin başkenti Ankara, İsrail’in ise Kudüs olarak gösterilmişti. Metinde, “Bu anlaşma Ankara ve Kudüs’te 28 Haziran 2016 tarihinde her biri eşit derecede geçerli Türkçe, İbranice ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde akdedilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.”

Belgenin foto-linki yazının sonunda mevcuttur..

Ve yine dün (15-05-2018) itibariyle yukarıdaki anlaşma dahil İsrail’le yapılan tüm anlaşmaların iptali ile ilgili ‘CHP’ nin vermiş olduğu önerge, yine ‘AKP’ oylarıyla reddedildi!.

Sanırım başka söze ‘hacet’ yok; yukarıda dediğimiz gibi, -sadece söylem-, yoksa gerçek manada bir abd.. ya da İsrail karşıtlığı söz konusu değil!. zaten olması da mümkün değil!. -ibrahimi ortaklık- buna izin vermez; halklar bir-birine kırdırılır, ‘derin din’ aklı buna izin vermez..

.. birilerinin dünyayı kurtarmak gibi bir misyonu olduğu kesin; lakin önce batırmaları gerekiyor ve bunun için ne lazımsa yapıyorlar.. daha önce de söylediğim gibi 4000’i aşkın din-düşün sistemi mevcut; ancak adına ‘semavi’ dedikleri bu üçlü ortaklık gibisi yok!.

Trump’un seçilmesi değil, küreselci düzenbazların ‘amerikan’ halkında oluşan nefretin dışında kalmak ve yeni ‘İran’ politikasının yaratacağı küresel felaketin faturasını ‘cumhuriyetçiler’e yıkmak amacıyla; Trump’un seçtirilmesi ‘tezgâh’ı, artık iyiden iyiye işlerlik kazanmış durumda. İngiltere ”Chatham House” konuşma ve görüşmeleri de yine, yeni ‘İran’ ve ‘Kıbrıs’ politikası ve geleceği ile çok ilgilidir.

Filistin’in KKTC’yi tanımıyor olması meselesine ne demeli.. bu elbette İsrail denen ‘insanlık düşmanı’ terör devletini aklamaz!. bir kabilenin insanlığa karşı giriştiği kirli savaşın baş aktörü İsrail ve düşüncesidir!. bu cümlelerim çoğu Müslümanın hoşuna gitmiştir; ama enteresan olan şudur ki ve ne yazık ki.. ve inkar edilemeyecek gerçektir ki; semavi dinler işte bu kökten besleniyor..

Yine; eski ‘ahit’  (tevrat-zebur) ve yeni ‘ahit’ (incil) inananlarının bir-birlerine hiç benzemeyen ritüelleri (kurban-oruç-sünnet-şarap-domuz eti, vs..) ve yine bir-birlerini tümden yok sayan (daha ziyade Musevilerin İslam’a bakış açısı) ya da (Kuran’da lanetlenen Yahudi anlatıları) Musevi ve Müslümanların bir-birine tıpa-tıp benzeyen ritüelleri arasındaki ‘aynılık’; (kurban-oruç-sünnet-şarap-domuz eti, vs..) sizce de garip değil mi?.

..aslında hiç de garip değil, zira Hristiyanlık; Musevilik ve Müslümanlığın aksine Avrupa coğrafyasında yayıldı ve coğrafya-iklim ve bu etkenlerin zaman içerisinde kültür ve yaşam tarzı üzerindeki belirleyici rolü.. ve elbette ‘engizisyon’ sonrası ‘aydınlanma’ hareketleri.. diğer yandan Arap coğrafyasında gelişip büyüyen Musevilik ve Müslümanlığın bir-birine tıpa-tıp benzeyen anlayış ve yorumlayış biçimleri. ‘Kadın’a bakış açısı incelendiğinde coğrafya farkı yine belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır; İbrani gelenekçiliğinin Musevi ve Müslüman toplumlar üzerindeki etkisi, her nedense Hristiyanlarda bu belirginlik ve düzeyde değildir; ancak yine de, tüm modern ve çağdaş görüntüsünün arkasında ‘isa-mesih’ inancı yatan Hristiyanlık, elbette bugün ‘Orta-Doğu’daki çatışma ve karışıklıklardan birinci derece de sorumludur. Pek çok Hristiyan tarikat ve cemaati, ‘inançları gereği ‘kıyamet günü’ne değin Yahudilere yardım edilmesi gerektiği konusunda hem fikirdir; işte bu da modern ve çağdaş dünya etiketiyle karşımızda duran ‘batı dünyası’nda gizli bir ‘engisizyon’ hali ve fikrinin devam ettiğinin açık bir göstergesidir.. Yine ‘Vatikan’, bu ‘saklı misyon’la çok ilgilidir..

..sokaktaki Hristiyan’ın bundan haberi yoktur!. tıpkı sokaktaki Müslüman’ın çoğu mevzudan haberi olmadığı gibi.. yukarıda Kudüs’ün başkent kabulü ile ilgili haber, buna açık ve net örnektir!.

Tabi bu halk katmanları arasında ‘aynılık’ ve ‘ayrılık’ olsa da; iş, tarikat ve cemaatler açısından incelendiğinde ortaya çıkan yegane sonuç; ‘mesih’ ve ‘mehdi’ inançlarıdır!. işte bu düzlemde İsrail ve İran diyalektiği ve süre-gelen çekişmenin başlıca kodu, ‘kurtarıcı’  beklentisi!.  Sıradan inananlar tarafından çok gerçekçi ve önemli olmayan bu beklenti ve konu; yine her üç dinin tarikat ve cemaatlerince ayrı bir önem arz etmekte ve git-gide artan beklenti, yine ‘kurtarıcı’ temalı film ve kitaplarla, mitsel anlatımlarla bilinç altı ve üstü işlenen halk yığınlarına dayatılmaktadır. Yani bir nevi ‘öğretilmiş çaresizlik’ örneği; bir ‘kurtarıcı’nın şart olduğu fikri ve ‘kehanet’!.

Armageddon.. iyilerle-kötülerin savaşı; iyi de adam tanrıya inanıyor.. ama puştun teki!. ya da inanmıyor; ama karıncayı bile incitmemiş!. ya da tersi, hiç fark etmez..

Büyük çoğunluğu Sümer döneminden ve sonrasında Mısır medeniyetinden beslenen dini metinlerin benzer sebeplerden ‘Yahudi’leri üstün ırk ilan etmesi ve yine diğer yandan ‘lanetliyor’ olması; elbette inananlar açısından, yine bir-birine benzer argümanlarla kabul görüyor.. ya da reddediliyor olması; yine ‘inananlar’ açısından -her biri kendi açısından- haklı görülse de; günümüze yansıyan sonuçları bakımından; ‘insan medeniyeti’nin karşı karşıya kaldığı ‘büyük tehlike’ ve ‘yok-oluş’ sistematiğinin, kutsal ‘metin’ler gözetilerek hazırlanmaya çalışıldığı açık ve nettir!. kaldı ki; çok anlaşılır olmasa da, fazlaca bilinmese de, bazı ‘ateist’ fraksiyonların da, yine bu ‘metin’ler üzerinden ‘ters gard propaganda’ teknikleriyle ilerliyor olduğu gerçeği, saklı ve gizli tutulmaktadır.

Tarihin her döneminde yer alan ‘kurban’ ritüelinin (tanrılara kurban) ana unsuru olan ‘kan’!. ve yine çok bilinmese de.. ya da kabul görmese de, ‘kimyası’ (hava ile teması) ve aynılığın en ilkel kabilelerden; günümüze, en gelişmiş medeniyetlere uzaması.. (kan bankaları ve elde edilen ‘plazma’ ve pazarı)

..dağıtmadan devam edecek olursak ‘Alman’ ekolü ile ‘Yahudi’ ekolü arasında uzun süredir devam eden restleşme, yine İran ve İsrail üzerinden pazarlanmakta; ve yine çok dillendirilmese de, abd ‘derin devlet’i içerisinde yer alan kurucu ‘Alman’ ve ‘Hazar’ lobi çekişmesinin en yakın perspektifi,  ‘brexit’ (İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci). AB’nin dağılma-dağıtılma süreci ve Almanya’nın karşı koyma çabaları..

Dünya genelinde ‘küreselci’lerin daha ziyade ‘anarşist’ düşünce temelli liberalizmden hareketle, muhafazakar kitlelerden ayrıştığı temeli, düşünce bazlı hakim olsa da; yine yukarıda bahse konu ettiğim şekli ile, bazı ‘ateist fraksiyon’ların da çok çeşitli ve farklı argümanlarla, ‘armageddon’  fikri ve kehanetine hizmet ediyor olmaları ve yine bu kehanetin gerçekleşmesi için ‘muhafazakar’ düşünce sahiplerinden ziyade, arka planda çalışanların ‘küreselciler’; yani liberaller olduğu gerçeği ile..

..bilimin en tepe noktası sayılan ‘Cern’ ve deneyi ile peşine düşülen ‘anti-madde (karanlık madde).. yani ‘fizik’ ve ‘fizik-ötesi’ arayışlarının ‘meta-fizik’ çağrışımlarla simgeleniyor olması ve inkarı.. (tanrı şiva heykeli gibi.. melekler ve şeytanlar filmine sponsorluk-danışmanlık gibi..vs..)  (yine yukarıda bahsettiğim film-kitap-anlatı üzerinden bilinç altı-üstü çalışmaları) ve yine (anti madde fizik ötesi, daha doğrusu anti-madde arayışları meta-fizik konusu)

..ya da sıradan ‘tanrı’ anlayışını reddedip, ‘ulvi varlık’tan beslenen ‘hayatın anlamını arayan’ ‘arayış’ sahipleri gibi.. ya da ‘osho’ ve benzerlerinden yola çıkıp, ‘Scientoloji’ye uzanan bir yolculuk.. para ve ticaret ilişkisi..

Yaratıcısını arayan ‘insan’ ne derece başarılı olacaktır.. ya da bu uğurda başına neler gelecektir, illa ki göreceğiz; zaman-mekan-yerçekimi ölçeği ve sınırlı yaşamlar, buna bir engel değil.. İnsanın, 2 gb kapasitesi ile katrilyon gb’lık bilgi barındıran evreni çözmesi.. daha doğrusu çözememesi olağan bir durum; işte bu ‘çözümsüzlüğün’, ‘beni biri.. ya da bir şey yapmış olmalı”; ‘yaratılış’.. ”başka türlü benim bu mükemmellikte olmam mümkün değil”, fikrinden hareketle ‘tanrı’ düşüncesini geliştirmiş olması; yine olağan ve aynı zamanda gerekli ve ‘ihtiyaç’ durumudur!.

..sorun; bu düşünceden hareketle beslenen, büyüyen ve git-gide güçlenen ‘din’ müessesesi ve o müessesenin yetkili ve yetkisiz çalışanlarıdır!. Bir tanrı vardır.. veya yoktur; insan aklının ‘inanç’ dışında buna verebileceği mantıklı bir cevap yoktur (2 gb); ancak ‘Kudüs’ gerçeğinde olduğu gibi, aynı ‘Tanrı’ya inandıkları savından hareketle ve yine o Tanrı’ya hizmet ettikleri var sayımları ile dünyayı kan gölüne çevirmek isteyenlerle.. dünya gezegeninin bu nüfusu taşıyamayacağı savından hareketle ‘nüfus planlaması’ adı altında ‘çağdaş ve modern yaşam’ı temsil ettiklerini söyleyen ve kuramlarla bu temelsiz düşünceyi, önce Afrika halkları üzerinde, sonrasında Güney Amerika ve son yıllarda, yaygın olarak tüm dünya ülkelerinde uygulamaya sokan zihniyet sahiplerinin (küreselciler) ve (gdo-gmo lobiileri) ve (WHO) aklın sınırlarını zorlayan birliktelikleri.. (ateist fraksiyonlar)

..armageddon fikri üzerinden, karşıt düşüncelerin.. ya da öyleymiş imajı verilen ‘aynı’ların savaş hali!.. iyi kim!. kötü kim belli değil!. belli olan tek şey; kendilerinden olmayanların ‘kötü’ olduğu savı ve bu sakat sav üzerinden kurgulanan bir ‘son’ planı!.

Tanrı ile anlaştığını öne süren bir ‘kabile’nin peşinden, kendi sonuna koşar adım giden bir tür!. genetik müdahale harikası İNSAN!..

Cem Yağcıoğlu  edebiyatgazetesi / kritik eşik

16-05-2018  05.10

belge için tıklayınız..